Złomowanie pojazdów

AUTO-RECYKLING

Recykling jest to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.

W momencie oddawania samochodu na złom właściciel lub osoba upoważniona ma obowiązek przedstawić do wglądu:

 • Dowód Osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • Dowód Rejestracyjny Pojazdu,
 • Kartę Pojazdu, jeżeli była wydana lub stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.
 • W przypadku gdy pojazd ma 2 lub więcej właścicieli pisemna zgoda pozostałych osób bądź ich obecność przy wystawianiu dokumentu.

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np:

 • Umowy kupna-sprzedaży potwierdzona w Urzędzie Skarbowym - w przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny jest wystawiony na poprzedniego właściciela)
 • Faktury
 • Aktu darowizny
 • Odpisu wyroku sądu
 • Pokwitowanie z policji (w przypadku gdy dowód został zatrzymany) lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu potwierdzoną przez dany Wydział Komunikacji
 • Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (Wpis do Ewidencji lub KRS), oraz Upoważnienie dla przedstawiciela firmy do zezłomowania pojazdu
 • W przypadku śmierci właściciela pojazdu potrzebujemy Aktu Zgonu oraz Odpis Postanowienia Sądowego o stwierdzenie nabycia spadku

Naszym obowiązkiem jest wówczas:

 • Unieważnienie Dowodu Rejestracyjnego, Karty Pojazdu oraz Tablic Rejestracyjnych,
 • Wydanie Ci Zaświadczenia o Demontażu Pojazdu wraz z oświadczeniem, że unieważnił wspomniane dokumenty,
 • Jeśli pojazd był niekompletny, wydanie Zaświadczenia o Przyjęciu Niekompletnego Pojazdu,
 • Wysłanie w ciągu siedmiu dni egzemplarza Zaświadczenia o Demontażu Samochodu do Wydziału Komunikacji Urzędu Gminy, w którym ostatnio Twój samochód był zarejestrowany.

Złomowanie pojazdów